Algemene voorwaarden - Claudia Carreiro Contentstrategie

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Claudia Carreiro Contentstrategie, gevestigd in Rotterdam onder KvK nummer 81874979.
 2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Particulier: een klant niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Bedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de oefening van een beroep of bedrijf.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Claudia Carreiro Contentstrategie en klant, waarbij Claudia Carreiro Contentstrategie zich jegens de klant verbindt tot het leveren van de prestatie en de klant zich verplicht tot het betalen van een geldsom.
 6. Diensten: de door Claudia Carreiro Contentstrategie verleende diensten zoals beschreven op claudiacarreiro.nl waaronder het boeken van een 1-op-1 sessie, aanmelden voor een live sessie, het deelnemen aan een challenge, volgen van een masterclass of training in de online leeromgeving.
 7. Schriftelijk: via e-mail of andere digitale berichtgeving waaronder niet uitsluitend wordt verstaan: een bericht via de website van Claudia Carreiro Contentstrategie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, overeenkomsten en leveringen, aanvullingen en vervolgopdracht door, namens of jegens Claudia Carreiro Contentstrategie.
 2. Door het sluiten van de overeenkomst en daarmee akkoord te gaan verklaart de klant kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
 3. Afwijken van onze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
 4. Indien enige bepaling nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen.
 5. Indien de klant andere algemene voorwaarden dan deze van toepassing wenst te verklaren, dan dient de klant dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan Claudia Carreiro Contentstrategie mede te delen. Claudia Carreiro Contentstrategie heeft het recht de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden af te wijzen. 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
 2. Door het accepteren van de algemene voorwaarden (via de afrekenpagina) verklaart de klant kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
 3. Aanvaarding brengt een betalingsverplichting voor de klant mee.
 4. Een overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Tussentijds opzeggen is in beginsel niet mogelijk.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle door Claudia Carreiro Contentstrategie gehanteerde prijzen zijn berekend in euro’s, exclusies BTW.
 2. De prijzen dienen inclusief BTW en overige kosten te worden betaald.
 3. Claudia Carreiro Contentstrategie heeft het recht om op ieder gewenst moment de prijzen te veranderen op de website, zoals het verhogen of verlagen.
 4. Na aanschaf van een product of dienst kan het voorkomen dat Claudia Carreiro Contentstrategie besluit om prijzen te verlagen of kortingen en (tijdelijke) bonussen aan te bieden. Het is dan niet mogelijk om na aanschaf hier met terugwerkende kracht gebruik van te maken. Mits anders aangegeven en gecommuniceerd is naar de klant.

Artikel 5. Betaling

 1. De klant dient de factuur voorafgaand aan het leveren diensten te voldoen via de website. Indien de factuur handmatig verstuurd wordt moet het bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na het versturen van de factuur overgemaakt worden.
 2. Indien de klant een Instagram strategie beheer pakket aanschaft ontvangt de klant daarvoor maandelijks een factuur waarbij er één maand vooruit betaald wordt. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
 3. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn de betalingsverplichting voldoet, ontvangt deze eerst herinneringsmails waarbij de klant de tijd krijgt om het factuurbedrag alsnog 14 dagen de tijd krijgt om het factuurbedrag te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn is de klant in verzuim. Claudia Carreiro Contentstrategie heeft het recht het factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente en eventuele administratiekosten.
 5. De klant dient bij wanbetaling de kosten die Claudia Carreiro Contentstrategie maakt ter inning van de vordering te vergoeden. Daaronder worden niet uitsluitend de incassokosten verstaan. Deze bedragen in ieder geval 15% van het factuurbedrag.
 6. Claudia Carreiro Contentstrategie is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.
 7. De klant blijft de bedongen prijs verschuldigd indien hij weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6. Levering

 1. Claudia Carreiro Contentstrategie levert de prestatie binnen de met de klant afgesproken termijn. Dit is geheel afhankelijk van welke dienst of product gekozen is.
 2. De klant ontvangt vooraf een indicatie van de leveringstermijn die Claudia Carreiro Contentstrategie hanteert voor de te leveren dienst.
 3. Indien Claudia Carreiro Contentstrategie afwijkt van de vooraf aangegeven leveringstermijn dient dit tijdig aan de klant te worden medegedeeld.
 4. De leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd.
 5. De klant is verplicht zich in te spannen om de tijdige levering mogelijk te maken.
 6. Claudia Carreiro Contentstrategie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van latere levering, mits deze levering niet het gevolg is van opzet, grove schuld of nalatigheid van Claudia Carreiro Contentstrategie.

Artikel 7. Garantie

 1. Claudia Carreiro Contentstrategie spant zich in om de overeengekomen dienst zo zorgvuldig mogelijk en naar behoren uit te voeren. Daarbij neemt zij de eigen van goed vakmanschap in acht.
 2. De verplicht van Claudia Carreiro Contentstrategie is een inspanningsverplichting. Claudia Carreiro Contentstrategie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor niet behaalde resultaten, zoals het niet behalen van de gewenste groei.

Artikel 8. Rechten en plichten van de klant

 1. De klant voorziet Claudia Carreiro Contentstrategie van alle benodigde informatie om de overeenkomst uit te voeren. De klant staat tevens in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van content, indien nodig.

Artikel 9. Auteursrecht

 1. Op de door Claudia Carreiro Contentstrategie geleverde documenten of diensten rust het auteursrecht van Claudia Carreiro Contentstrategie. Dit recht gaat in geen geval over op de klant.
 2. Het is niet toegestaan door Claudia Carreiro Contentstrategie geleverde diensten te delen met derden, bijvoorbeeld voor financieel gewin.
 3. Indien inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van Claudia Carreiro Contentstrategie, bijvoorbeeld doordat de klant door Claudia Carreiro Contentstrategie geleverde diensten of documenten doorverkoopt aan een derde, al dan niet voor een hoger bedrag, dan is de inbreuksmaker verplicht de daardoor geleden schade te vergoeden.
 4. De schade die Claudia Carreiro Contentstrategie lijdt wordt gelijkgesteld met de prijs die Claudia Carreiro Contentstrategie had gerekend in het geval dat deze diensten en/of documenten rechtmatig waren geleverd door Claudia Carreiro Contentstrategie.

Artikel 10. Bedenktijd

 1. Claudia Carreiro Contentstrategie levert alleen aan bedrijven. De diensten zijn uitsluitend bedoeld voor (kleine) ondernemers, bedrijven of natuurlijke personen handelend in uitoefening van beroep of bedrijf. Wanneer jij een bestelling doet verklaar je aan dit criterium te voldoen.
 2. Aankopen en bestellingen kunnen niet ontbonden worden. Er bestaat geen bedenktermijn of recht van retour. Alle bestellingen zijn onherroepelijk.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op jou vanaf het moment van verzending en overdracht aan PostNL of andere vervoerder.

Artikel 11. Verplaatsen van afspraken / sessies

 1. Een geplande afspraak kan kosteloos tot 48 uur verplaatst worden.
 2. Vanwege voorbereidingstijd is het niet mogelijk om last minute een (nieuwe) afspraak in te plannen. De klant kan via de website een (nieuwe) afspraak inplannen in de agenda van Claudia Carreiro Contentstrategie. Indien er geen plek is op de gewenste dag of tijdstip in de agenda van Claudia Carreiro Contentstrategie moet de klant dit uit zichzelf schriftelijk per mail laten weten. In overleg kan er eventueel een uitzondering gemaakt worden. 
 3. Indien de klant zonder geldige reden korter dan 48 uur voor een geplande afspraak de afspraak afzegt of wenst te verplaatsen, of op het afgesproken tijdstip niet komt opdagen, blijft deze 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd, tenzij sprake is van overmacht. Dat geldt ook voor een sessie binnen een traject.
 4. Het oordeel over een geldige reden berust bij Claudia Carreiro Contentstrategie. Daarbij houdt zij rekening met hetgeen in soortgelijke situaties in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd.

Artikel 12. Live workshop, groepssessie of training (online of op locatie)

 1. De datum voor een Live workshop, groepssessie of training (online of op locatie) kan niet speciaal verplaatst worden voor de klant (deelnemer).
 2. Voor Live workshops, groepssessies en trainingen die op een specifieke dag en tijdstip plaatsvinden, online of op locatie, waarvoor de klant op een specifieke datum en tijdstip aanwezig moet zijn, is het ontbindingsrecht uitgesloten. Live workshops, groepssessies of trainingen (online of op locatie) worden op maat gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de deelnemers, waarbij er persoonlijke tips gegeven worden en specifieke vakgebieden benoemd worden. Om deze reden is het niet mogelijk om aanmelding te annuleren. De klant heeft geen recht op enige restitutie of schadevergoeding wanneer deze, om welke reden ook, niet aanwezig kan zijn.
 3. Bij een online live dienst is het soms mogelijk om achteraf een replay te bekijken. Indien de klant er niet live bij kon zijn of deze nogmaals wenst te bekijken. Dit wordt altijd duidelijk vooraf vermeld via de website.
 4. Indien Claudia Carreiro Contentstrategie besluit om de Live workshop, groepssessie of training (online of op locatie) niet door kan laten gaan wordt er gekeken naar een passende oplossing, zoals de mogelijkheid om geld terug te krijgen of de volgende keer deel te nemen. Dit wordt in overleg met klanten bepaald.  

Artikel 13. Bijzondere bepalingen strippenkaarten

 1. Claudia Carreiro Contentstrategie biedt ook een strippenkaart aan met meerdere sessies. Deze kan via de website besteld worden. De strippenkaart dient voorafgaand aan de werkzaamheden betaald te worden.
 2. De strippenkaart kan voor 5 sessies worden afgenomen.
 3. De strippen op de strippenkaart gaan per sessie. Elke sessie duurt 1 uur en vindt plaats via Zoom.
 4. De strippenkaart is maximaal 12 maanden geldig vanaf aankoopmoment, restitutie van de openstaande strippen is niet mogelijk. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen en gebruik maken van de strippenkaart.
 5. Afspraken worden via de website ingepland in de agenda van Claudia Carreiro Contentstrategie. Vanwege voorbereidingstijd is het niet mogelijk om last minute een afspraak in te plannen, zie ook artikel 11.

Artikel 14. Overmacht

 1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval en niet uitsluitend verstaan ziekte of overlijden, ziekte of overlijden van naasten, overheidsmaatregelen of computerstoringen.
 2. In het geval van overmacht zoeken Claudia Carreiro Contentstrategie en de klant gezamenlijk naar een passende oplossing. In overleg is het mogelijk af te wijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 15. (online) Masterclasses, challenges, cursussen, trainingen en vergelijkbare diensten

 1. Wanneer hierna gesproken wordt van online cursus worden alle daarmee vergelijkbare producten bedoeld zoals online en digitale trainingen, masterclasses en presentaties die via de online leeromgeving (‘Groei Academy’) van Claudia Carreiro Contentstrategie worden geleverd of via andere platformen waar de inhoud te bekijken is zoals een besloten Instagram account.
 2. Nadat de klant toegang heeft gekregen tot de online cursus, is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk.
 3. De online cursus is persoonsgebonden. De inhoud van de cursus en de inloggegevens mogen nimmer met derden gedeeld worden, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen collega’s en werknemers. Wanneer het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, mag Claudia Carreiro Contentstrategie de toegang tot de online leeromgeving blokkeren. Indien een klant gebruik wenst te maken van de cursus, voor meerdere personen, dient hiervoor eerst contact opgenomen te worden met Claudia Carreiro Contentstrategie.
 4. De klant krijgt na aankoop direct automatisch toegang tot de online leeromgeving. Indien het via een ander platform plaatsvindt, zoals een besloten Instagram account, wordt de klant uiterlijk binnen 7 werkdagen toegelaten. Over het algemeen is dit al binnen 24 uur.  
 5. Er wordt altijd duidelijk vermeld via de website hoelang de klant toegang heeft tot de cursus: dat kan 30 dagen zijn, 12 weken of onbeperkt. Dat verschilt per afgenomen dienst. De klant is zelf verantwoordelijk om binnen dit tijdsbestek de afgenomen dienst te bekijken.
 6. Online cursussen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangevuld. Wijzigingen geven geen recht op schadevergoeding of restitutie van het reeds betaalde. Claudia Carreiro Contentstrategie houdt klanten via de mail op de hoogte van eventuele veranderingen.
 7. Claudia Carreiro Contentstrategie is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of andere problemen waardoor de online leeromgeving tijdelijk niet beschikbaar zijn of later beschikbaar is dan vooraf aangegeven. Claudia Carreiro Contentstrategie mag de website en cursus (tijdelijk) buiten gebruik stellen of de toegang tot de cursus tijdelijk beperken wanneer dit noodzakelijk of onoverkomelijk is, bijvoorbeeld wegens onderhoud. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding of restitutie van het reeds betaalde.
 8. Claudia Carreiro is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat de klant met aankoop beoogde. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een challenge, online masterclass, cursus of training.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Claudia Carreiro Contentstrategie is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.
 2. Claudia Carreiro Contentstrategie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelingen die de klant zelf verricht.
 3. Claudia Carreiro Contentstrategie is niet aansprakelijk voor schade aan derden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Claudia Carreiro Contentstrategie.
 4. Claudia Carreiro Contentstrategie is geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 17. Overige

 1. Claudia Carreiro Contentstrategie kan materiaal, voorbeelden, situaties, quotes of ander benoemde zaken uit sessies of acties naar aanleiding van gekozen diensten, delen via eigen kanalen en website. Dit wordt geanonimiseerd of er wordt bronvermelding bijgeplaatst of getagd. Indien de klant dit niet wilt en wenst dat het verwijderd wordt, kan de klant dit altijd aangeven en wordt dit verwijderd of aangepast.
 2. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Claudia Carreiro Contentstrategie is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  1. Inhoudelijke, grote wijzigingen worden vooraf met de reeds bestaande klant besproken.
  2. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.
 4.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Versie 2023, bijgewerkt in september 2023.

Claudia Carreiro Contentstrategie draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders